چبلا پن

( چَبَّلا پَن )
{ چَب + بَلا + یَن }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چبلا سے اسم کیفیت