مقال

( مَقال )
{ مَقال }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گفتگو، بات چیت، قول، بات، کلام۔