مقاومت آموز

( مُقاوَمَت آموز )
{ مُقا + وَمَت + آ + موز (و مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مستحکم، اٹل۔