مقبولیت

( مَقْبُولِیَّت )
{ مَق + بُو + لِیَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مقبولیت، اجابت، منظوری، پسندیدگی، پسند عام، شہرت قابل قبول یا منظور۔