مقت

( مَقْت )
{ مَقْت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناپسندیدگی۔