مقداری ہستی

( مِقْداری ہسْتی )
{ مِق + دا + ری + ہَس + تی }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - موجودات، مخلوقات کی مقدار، مراد: وجود۔