ملی تشخص

( مِلّی تَشَخُّص )
{ مِل + لی + تَشَخ + خُص }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - قومی شناخت؛ (مجازاً) ملکی خودمختاری۔