مکمات

( مَکَمّات )
{ مَکَم + مات }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکرمت، احترام۔