مکھ سمن

( مُکْھ سَمَن )
{ مُکْھ + سَمَن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مراد: خوب رو، خوب صورت۔