ممنونی

( مَمْنُونی )
{ مَم + نُو + نی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - احسان مندی، شکر گزاری۔