مقناطیسی اثر

( مِقْناطِیسی اَثَر )
{ مِق + نا + طی + سی + اَثَر }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مقناطیس جیسا اثر، (مجازاً) جازبیت، کشش۔