مقنن

( مُقَنِّن )
{ مُقن + نِن }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - قانون بنانے والا، قانون ساز، قانون دان۔