مکاتبت

( مُکاتَبَت )
{ مُکا + تَبَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - باہم خط و کتابت، ارسال و ترسیل۔