مکث

( مَکْث )
{ مَکْث }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - توقف، دیر، تامل، ہچرمچر، سہل انگاری، تاخیر، ڈھیل۔