مکثف

( مُکَثَّف )
{ مُکَث + ثَف }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گاڑھا، کثیف۔