مکری

( مَکْری )
{ مَک + ری }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مکار، دغاباز، فریبی۔