مفرع[2]

( مُفَرَّع[2] )
{ مُفر + رَع }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (طب) بددل، بزدل، ڈر پوک۔