منت پذیری

( مِنَّت پَذِیری )
{ مِن + نَت + پَذی + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - احسان مندی، شکر گزاری۔