منت داری

( مِنَّت داری )
{ مِن + نَت + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عاجزی، احسان مندی، ممنونیت۔