منت شناس

( مِنتَّ شَناس )
{ مِن + نَت + شَناس }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - احسان مند؛ شکر گزار، منت پذیر۔