منتی

( مِنْتی )
{ مِن + تی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - منت، الجا، ہستی، خوشامد۔