منجل

( مِنْجَل )
{ مِن + جَل }
( عربی )

تفصیلات


اسم آلہ
١ - درانتی؛ (طب) آلات تشریح میں درانتی نما آلہ۔