منحوس گھڑی

( مَنْحُوس گَھڑی )
{ مَن + حُوس + گَھڑی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نامبارک ساعت، برا وقت یا زمانہ۔