مند بھاگی

( مَنْد بھاگی )
{ مَنْد + بھا + گی }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بدنصیب؛ بدقسمت آدمی۔