مکلف زندگی

( مُکَلَّف زِنْدَگی )
{ مُکَل + لَف + زِن + دَگی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - پرتعیش زندگی، عیش و آرام کی بسر اوقات۔