من موجی پن

( مَن مَوجی پَن )
{ مَن + مَو (و لین) + جی + پَن }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - من موجی ہونا، زندہ دلی، خوش طبعی۔