من میت

( مَن مِیت )
{ مَن + مِیت }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دلی دوست، محبوب، پیارا۔