من و توئی

( مَن و تُوئی )
{ مَنو (و مجہول) + تُو + ای }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - من و تو کی کیفیت، دوئی، امتیاز، فرق، تفاوت