مناسبت خوانی

( مُناسَبَت خوانی )
{ مُنا + سَب + خا (و معدولہ) + نی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - معقولات، استغراق۔