مناشیر

( مَناشِیر )
{ مَنا + شِیر }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دستاویزات، اعزازی اسناد، دساتیر، منشورات۔