مندی[1]

( مَنْدی[1] )
{ مَن + دی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سست رفتاری، کساد بازاری۔
صفت ذاتی
١ - مندا کی تانیث، دھیمی، سست نیز کم۔