منزل فانی

( مَنْزِلِ فانی )
{ مَن + زِلے + فا + نی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فانی منزل یا مقام؛ مراد: دنیائے فانی، دنیا۔