منزلین

( مَنْزِلَین )
{ مَن + زِلَین (کسرہ ز مجہول، ی لین) }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دو منزلیں، دو مقامات، (بیشتر مجازاً)، دنیا و عقبیٰ۔