منصب داری

( مَنْصَب داری )
{ مَن + صَبے + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - منصب دار کا عہدہ یا کام؛ (مجازاً) منصب داروں کی امتیازی دستار یا پگڑی۔