منصب داریت

( مَنْصَب دارِیَت )
{ مَن + صَب + دا + رِیَت }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - منصب دار ہونا، عہدہ دار ہونا؛ منصب داری، سپہ سالاری، امیری۔