منفرد ترین

( مُنْفَرِد تَرِین )
{ مُن + فَرِد + تَرِین }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بالکل مختلف، قطعی جداگانہ، نہایت یکتا، بے مثال۔