مورا

( مورا )
{ مو (و مجہول) + را }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - میرا۔