مواثیق

( مَواثِیق )
{ مَو + ثِیق }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - عہدو پیمان، عہود، وعدے، قول و قرار۔