منگل راسی

( مَنْگَل راسی )
{ مَنْ (ن غنہ) + گَل + را + سی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (ہندو) خوش قسمتی، خیروعافیت یا راس ہونا۔