مودت

( مودِت )
{ مو (و مجہول) + دِت }
( سنسکرت )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خوش، مسرور۔