موزونت

( مَوزُونَت )
{ مَو (و لین) + زُو + نَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سنجیدگی، پسندیدگی؛ زیبائش؛ پھبن؛ موزونیت۔