چوپیرا

( چَوپَیرا )
{ چَو (و لین) + پَے (ی لین) + را }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چوپہرا کنواں۔