چوٹی والا

( چوٹی والا )
{ چو (و مجہول) + ٹی + وا + لا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (مجازاً) بھتنا، بھوت، سایہ، بلا، آسیب، بدروح۔