چوچلا دار

( چوچْلا دار )
{ چوچ (و مجہول) + لا + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - صفت پرلطف، طرح دار، رومان پرور، خاص انداز کا۔