چورو چتر

( چورو چَتُر )
{ چور (و مجہول) + رو (و مجہول) + چَتُر }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سینہ زور؛ مکار۔