چوڑ چپٹ

( چَوڑ چَپَٹ )
{ چَوڑ (و لین) + چَپَت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چوڑ، تباہ و برباد، چوپٹ۔