چوسر کا بازار

( چَوسَر کا بازار )
{ چَو (و لین) + سَرے + کا + با + زار }

تفصیلات


اسم ظرف مکان
١ - چوپڑ کا بازار۔