چونترا

( چَونْتْرا )
{ چَونْت (و لین، ن مغنونہ) + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - چبوترا، چوترا۔