چونچ دار

( چونْچ دار )
{ چونْچ (و مجہول، ن مغنونہ) + دارز }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نوک دار، نکیلی، لمبی۔