چوندی

( چَونْدی )
{ چَوں (و لین) + دی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چال، ترکیب، دھوکا؛ خیرگی، چکا چوند پن۔